ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN SMART AVIATION

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke bestelling zijn deze Algemene Voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.2. Elke klant wordt door het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze Algemene Voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal – in voorkomend geval door Smart Aviation – vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Foto’s, catalogi, of andere door Smart Aviation geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.

2.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Smart Aviation de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Smart Aviation.

2.3. Smart Aviation levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.

2.4. De klant erkent, zo hij een bestelling van diensten overmaakt, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Smart Aviation aangaande alle belangrijke elementen van de diensten en dat hij hiervan goede kennis heeft.

2.5. Smart Aviation zal de klant, zowel bij het ophalen als het leveren van de bagage, telefonisch contacteren om een tijdsrange voor de ophaling / levering af te spreken. Indien Smart Aviation de klant niet telefonisch kan bereiken, stuurt Smart Aviation de klant een e-mail met het verzoek contact op te nemen met Smart Aviation . Indien de klant niet aanwezig is tijdens de afgesproken tijdsrange bij het ophalen van de bagage, zal de koerier een bericht in de brievenbus van de klant nalaten. In dat geval wordt de klant / gemandateerde geacht de overeenkomst te hebben verbroken en heeft de klant geen recht op teruggave van de prijs overeenkomstig artikel 5.1. Indien de klant niet aanwezig is tijdens de afgesproken tijdsrange bij het leveren van de bagage zal de koerier zijn reis verderzetten en de klant contacteren om een nieuwe tijdsrange af te spreken overeenkomstig dit artikel. Smart Aviation kan hiervoor een bijkomende forfaitaire kost in rekening brengen.

2.6. De klant verbindt zich ertoe aan Smart Aviation op doeltreffende wijze en gratis alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de levering van de diensten op normale wijze.

2.7. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels en bevoegdheden / toelatingen, vereist teneinde Smart Aviation toe te laten de diensten te leveren.

2.8. Alle kosten verbonden aan de verplichtingen van de klant zijn ten zijnen laste.

2.9. Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, kan Smart Aviation oordelen dat de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop Smart Aviation geen vat heeft en/of wegens slechte / gebrekkige informatie door de klant en/of een andere wanprestatie van de klant. In dat geval zullen de diensten toch worden aangerekend aan de klant, die deze zal vergoeden.

3. Toevertrouwen van goederen aan Smart Aviation

3.1. Uitsluitend vanaf het ogenblik dat de goederen die het voorwerp van de dienst uitmaken (bagage) door Smart Aviation in ontvangst worden genomen tot het ogenblik dat deze geleverd zijn aan de klant / op een locatie op vraag van de klant, draagt Smart Aviation de verlies-, vernielings- en beschadigingsrisico’s van de goederen, evenwel onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 7.

3.2. Indien de klant de beperkingen en limieten vervat in artikel 7 onvoldoende acht, dient hij zelf een verzekering af te sluiten, bij gebreke waarvan de klant alle risico’s voor verlies of schade buiten deze beperkingen en limieten aanvaardt.

4. Leveringen / Overmacht

4.1. Smart Aviation zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen tijdsranges om de bagage op te halen of terug te brengen naar de klant, doch overschrijding van de overeengekomen tijdsrange geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn Smart Aviation bindt.

4.2. In geval van overmacht of van een voorval dat voor Smart Aviation redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Smart Aviation zich respectievelijk het recht voor de uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij kennisgeving per e-mail aan de klant, zonder dat zij de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Smart Aviation als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

5. Einde van de overeenkomst

5.1. De klant heeft het recht tot uiterlijk 48 uur voor het vertrek van de vlucht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits integrale vergoeding aan Smart Aviation voor de reeds aangevatte diensten alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 75% (excl. BTW) van de nog niet aangevatte diensten, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig

verbrekingsrecht. Bij annulatie minder dan 48 uur voor het vertrek van de vlucht, blijft de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is Smart Aviation gerechtigd tot betaling van de reeds aangevatte diensten alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 75% (excl. BTW) van de nog niet aangevatte diensten, dit onder voorbehoud van het recht van Smart Aviation op een grotere (schade)vergoeding ofwel (i) op grond van een andere bepaling van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden of (ii) indien zij meer schade kan aantonen.

6. Prijzen en betaling

6.1. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant.

6.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van Smart Aviation geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6.3. Al de facturen van Smart Aviation zijn betaalbaar aan het adres van Smart Aviation, contant en zonder korting. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar alsook met een schadebeding van 15%, met een minimum van 125 Euro. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting.

6.4. Smart Aviation behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs.

6.5. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

6.6. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Smart Aviation.

6.7. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur behoudt Smart Aviation zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.

7. Klachten / Aansprakelijkheid

7.1. De klant is gehouden de diensten en hun voorwerp (de bagage) bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen of diensten te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen. Bij gebreke hieraan wordt de klant, behoudens tegenbewijs, geacht de diensten en hun voorwerp te hebben ontvangen in de staat als omschreven in de vrachtbrief.

7.2. Iedere klacht met betrekking tot de geleverde diensten of hun voorwerp voor zover het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, dient ons op straffe van onontvankelijkheid medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 7 (zeven) werkdagen na levering.

7.3. In geval van vertraging in de levering door Smart Aviation, is de klant gehouden schriftelijk de geleden schade of voorbehoud te melden aan Smart Aviation binnen de 21 (eenentwintig) dagen nadat het voorwerp van de dienst werd geleverd.

7.4. Een reactie vanwege Smart Aviation op een laattijdige klacht / melding doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige

erkentenis.

7.5. Het meedelen een klacht of het weigeren van bestelde diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

7.6. Smart Aviation vergoedt de klant slechts voor schade, (i) voortvloeiend uit een gebrek in de waren/diensten of in hun voorwerp, of (ii) geleden door een fout van Smart Aviation, dit alles onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in de andere bepalingen van artikel 7.

7.7. Indien een klacht door Smart Aviation gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten terugnemen / herstellen / verbeteren / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

7.8. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele- of contractuele aansprakelijkheid) van Smart Aviation zou weerhouden worden, zal deze, onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 7.9 van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden, in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door Smart Aviation voor de diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden, of, in geval de schade verzekerd is, dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd voor het betrokken schadegeval. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van- / schade aan data, verlies van werkuren m.b.t. diensten voor dewelke Smart Aviation’s aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten.

7.9. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Smart Aviation – onder meer voor het geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van het voorwerp van de dienst (bagage) – in ieder geval beperkt op de wijze en binnen de limieten zoals bepaald in het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).

7.10. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Algemene en Bijzondere voorwaarden kan Smart Aviation niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele waarborg een dekking voor schade ten gevolge van:

– een bepaalde aanwending van het geleverde, opgelegd door de klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van Smart Aviation;

– overmacht, fout van de klant of een derde, externe invloeden, …

7.11. Iedere vordering van de klant ten aanzien van Smart Aviation dient op straffe van onontvankelijkheid, te worden ingesteld binnen het jaar te rekenen vanaf:

– in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, vanaf de dag, waarop het voorwerp van de dienst is afgeleverd;

– in geval van volledig verlies, vanaf de dertigste dag na afloop van de afgesproken leveringstermijn;

7.12. De klant beschikt niet over een herroepingsrecht zoals bepaald in art. VI.47 van het Wetboek Economisch Recht (hierna WER) gelet op art. VI.53 12° WER.

8. Bewijs

8.1. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

9. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

9.1. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de Nederlanstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel en in voorkomend geval de Vrederechter van het 1ste kanton Brussel exclusief bevoegd.

HOOFDSTUK 2. BIJZONDERE VOORWAARDEN DIENST ‘HOME/HOTEL-CHECK-IN’

10. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

10.1 De klant waarborgt dat de inhoud van de bagage die aan Smart Aviation in bewaring wordt gegeven, conform is aan de vereisten zoals gesteld door de luchtvaartmaatschappij (toegelaten gewicht, verboden voorwerpen, …) waarover de klant zich alleszins zelf dient te informeren. Smart Aviation zal, zonder de bagage te openen, een interne scan uitvoeren om de bagage op verboden voorwerpen te controleren. Indien de scan uitwijst dat de bagage een of meerdere verboden voorwerpen bevat, is zij verplicht dit te melden aan de politiediensten en veiligheidsdiensten van de luchthaven. Indien het toegelaten gewicht is overschreden, zullen de bijkomende kosten die de luchtvaartmaatschappij hiervoor aanrekent, automatisch door de luchtvaartmaatschappij worden gedebiteerd van de kredietkaart van de klant, of indien niet mogelijk, zal de klant zich voorafgaand dienen te melden bij de luchtvaartmaatschappij met oog op betaling. In voorkomend geval stelt Smart Aviation de klant hiervan in kennis. Zolang dit bedrag niet werd betaald, wordt de bagage niet geladen.